robot-nameplate.jpg

201604-1-ishihara.JPG201604-1-kiyama.JPG201604-1-nakajima.JPG201604-1-omori.JPG201604-2-manabe.JPG
201604-2-morishima.JPG201604-2-rai.JPG201604-2-watanabe.JPG201604-2-yoshimoto.JPG201605-2-nakajima.JPG
201605-2-yuka.JPG201605-2-taro.JPG201605-2-koudaiwatanabe.JPG201605-2-yoshimoto.JPG201605-2-morishima.JPG
201605-2-rai.JPG201605-2-ishihara.JPGIMG_3891.JPGIMG_3892.JPGIMG_3893.JPG
IMG_3894.JPG