robot-nameplate.jpg

IMG_0838.JPG2014-06-1-akashi.JPG2014-06-1-inagaki.JPG2014-06-1-kakinoki.JPG2014-06-1-kusakabe.JPG
2014-06-1-ogihara.JPG2014-06-1-takeshima.JPG2014-06-1-watanabe.JPG2014-06-1-inoue.JPG2014-06-1-ozaki.JPG
2014-06-1-shimazu.JPG2014-06-1-yamamoto.JPG2014-06-2-akashi.JPG2014-06-2-inagaki.JPG2014-06-2-kusakabe.JPG
2014-06-2-shimazu.JPG2014-06-2-takeshima.JPG2014-06-2-watanabe.JPG2014-06-2-inoue.JPG2014-06-2-kakinoki.JPG
2014-06-2-kondo.JPG2014-06-2-ogihara.JPG2014-06-2-ozaki.JPG2014-06-2-yamamoto.JPG

2014-06-1.JPG2014-06-1-akutagawa.JPG2014-06-1-asakawa.JPG2014-06-1-ito.JPG2014-06-1-sakanashi.JPG
2014-06-1-sakanashi2.JPG2014-06-1-hiroshi.JPGIMG_0881.JPG2014-06-2-ito.JPG2014-06-2-asakawa.JPG
2014-06-2-saito.JPG2014-06-2-sakanashi.JPG2014-06-2-tanemura.JPG2014-06-2-tanemura2.JPG2014-06-2-asano.JPG
2014-06-2-kotaro.JPG2014-06-2-ryutaro.JPG2014-06-2-yutaro.JPG2014-06-2-hiroshi.JPG2014-06-2-kimura.JPG