robot-nameplate.jpg

2014-03-2-masaharu.JPG2014-03-2-sakanashi.JPG2014-03-2-saito.JPG2014-03-2-asano.JPG2014-03-2-kimura.JPG
2014-03-2-kotaro.JPG2014-03-2-ryutaro.JPG2014-03-2-yutaro.JPGIMG_0441.JPG

2014-03-2-inagaki.JPG2014-03-2-asakawa.JPG2014-03-2-inoue.JPG2014-03-2-kusakabe.JPG2014-03-2-shimazu.JPG
2014-03-2-tanemura.JPG2014-03-2-watanabe.JPG2014-03-2-yamamoto.JPGIMG_0443.JPG2014-03-2-kondo.JPG

IMG_0355.JPGIMG_0356.JPGIMG_0357.JPGIMG_0359.JPGIMG_0360.JPG
2014-03-02-06.JPG2014-03-02-07.JPG2014-03-02-08.JPG2014-03-02-09.JPG2014-03-02-10.JPG
2014-03-02-11.JPG2014-03-02-12.JPG