robot-nameplate.jpg

2014-02-1-1.JPG2014-02-1-2.JPG2014-02-1-akutagawa.JPG2014-02-1-hiroshi.JPG2014-02-1-kimura.JPG
2014-02-1-kotaro.JPG2014-02-1-masaharu.JPG2014-02-1-ryutaro.JPG2014-02-1-saito.JPG2014-02-1-sakanashi.JPG
2014-02-1-yutaro.JPG2014-02-2-masaharu.JPG2014-02-2-masaharu2.JPG2014-02-2-saito.JPG2014-02-2-saito2.JPG
2014-02-2-sakanashi.JPG2014-02-2-sakanashi2.JPG2014-02-2-akutagawa.JPG2014-02-2-asano.JPG2014-02-2-hiroshi.JPG
2014-02-2-kimura.JPG2014-02-2-kotaro.JPG2014-02-2-ryutaro.JPG2014-02-2-yutaro.JPG

1.jpg2014-02-2-asakawa.JPG2014-02-2-inagaki.JPG2014-02-2-inoue.JPG2014-02-2-ito.JPG
2014-02-2-kusakabe.JPG2014-02-2-watanabe.JPG2014-02-2-shimadu.JPG2014-02-2-yamamoto.JPG