robot-nameplate.jpg

2013-08-1-akutagawa.JPG2013-08-1-inagaki.JPG2013-08-1-kimura.JPG2013-08-1-masaharu.JPG2013-08-1-sakanashi.JPG
2013-08-1-tanemura.JPG2013-08-1-watanabe.JPG2013-08-1-saito.JPG2013-08-1-asakawa.JPG2013-08-1-asano.JPG
2013-08-1-asano2.JPG2013-08-1-yamamoto.JPG2013-08-1-yamamoto2.JPG2013-08-1-kotaro.JPG2013-08-1-kotaro2.JPG
2013-08-1-ryutaro.JPG2013-08-1-ryutaro2.JPG2013-08-1-yutaro.JPG2013-08-1-yutaro2.JPG2013-08-1-kiroshi.JPG
2013-08-2-akutagawa.JPG2013-08-2-inagaki.JPG2013-08-2-inagaki2.JPG2013-08-2-kimura.JPG2013-08-2-kimura2.JPG
2013-08-2-watanabe.JPG2013-08-2-watanabe2.JPG2013-08-2-asakawa.JPG2013-08-2-asakawa2.JPG2013-08-2-asano.JPG
2013-08-2-asano2.JPG2013-08-2-saito.JPG2013-08-2-saito2.JPG2013-08-2-sakanashi.JPG2013-08-2-sakanashi2.JPG
2013-08-2-hiroshi2.JPG2013-08-2-ito.JPG2013-08-2-kotaro.JPG2013-08-2-masaharu.JPG2013-08-2-masaharuB.JPG
2013-08-2-ryutaro.JPG2013-08-2-tanemura.JPG2013-08-2-yutaro.JPG2013-08-2-yamamoto.JPG2013-08-2-yamamotoB.JPG