robot-nameplate.jpg

IMG_0962.JPG201306-1-inagaki.JPG201306-1-ito.JPG201306-1-kimura.JPG201306-1-masaharu.JPG
201306-1-sakanashi.JPG201306-1-tanemura.JPG201306-1-uno.JPG2013-06-1-2.JPG2013-06-1-kotaro.JPG

2013-06-1-ryutaro.JPG

2013-06-1-saito.JPG

2013-06-1-yutaro.JPG

2013-06-1-asano.JPG

2013-06-1-hiroshi.JPG

2013-06-1-yamamoto.JPG

20131-06-1-asakawa.JPG

2013-06-1-3.JPG

IMG_0993.JPG

2013-06-1-watanabe.JPG

IMG_1002.JPG

IMG_1006.JPG

IMG_1009.JPG

IMG_1010.JPG

IMG_1013.JPG

IMG_1014.JPG

IMG_1021.JPG

IMG_1016.JPG

2013-06-2-asakawa.JPG

2013-06-2-asano.JPG

2013-06-2-honda.JPG

2013-06-2-saito.JPG

2013-06-2-watanabe.JPG

2013-06-2-yamamoto.JPG

2013-06-2-hiroshi.JPG

2013-06-2-kotaro.JPG

2013-06-2-ryutaro.JPG

2013-06-2-yutaro.JPG

IMG_1039.JPG