robot-nameplate.jpg

hiroyuki-wkoutaro-ysouma-iharuto-kSyunsaku-ASoshi-aHaruhi-MTakuma-NAyano-YTatsukiReiKOUSUKEHAYATOTAROraiTakumiryomasatokipeimasaharusyuntaroTaikitomitaumemuraaraiasano