robot-nameplate.jpg

hiroyuki-wkoutaro-ysouma-iYu-sharuto-kSyunsaku-ASoshi-aHaruhi-MTakuma-NAyano-YTatsukiReiKOUSUKEHAYATOTAROsyunraiTakumiryoryuseimasatokipeimasaharusyuntaro