robot-nameplate.jpg

hiroyuki-wkoutaro-ydaichi-ssouma-iyutaro-yshouyou-tYu-sharuto-kTomoya-OSyunsaku-AKensei-OSoshi-aHaruhi-MTakuma-NAyano-YTatsukiReiKOUSUKEHAYATOTAROsyunraiTakumikeiryoryuseimasato